เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
 


กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


วันที่  17  สิงหาคม  2563  เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  โดยคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและพบผู้บริหารหน้าเสาธง  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กร  และเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  สร้างความสามัคคี  ความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมที่จะให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป