เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
 


สำนักปลัดเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


สำนักปลัดเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อเสริมสร้างให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ  และพนักงานจ้าง มีจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใสสะอาด  ๒. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ๓. เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ