เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
 


โครงการจัดอบรมหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


โครงการจัดอบรมหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในชุมชนในเขตเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมีวัตถุประสงค์
                    ๑. เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
                    ๒. เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว
                    ๓. เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของสามีภรรยา บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของลูก) และปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี
                   4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา