เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
 


โครงการอบรมฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน “การทำพิมเสนน้ำและยาหม่องเหลือง”


โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน
“การทำยาดมสมุนไพร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 2 กรกฎาคม  2564 
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
๒. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
๓. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน
๔. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว