เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2564


ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564   เวลา 09.30 น.  ณ  เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 (รับหลักการ)