เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
หน้าหลัก
เจตจำนงของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนงานป้องกัน ฯ
งานบริหารบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประกาศก.ท.จ.ปราจีนบุรี
กองสาธารณสุข
 
กิจกรรม/โครงสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุข)
งานพัฒนาชุมชน
 
ประกาศผู้สูงอายุ
ประกาศผู้พิการ
เด็กแรกเกิด
โครงการต่างๆ
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
แผนการจัดหาพัสดุ
งานกิจการสภา
 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับงานสภา
การควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สปสช ตำบล
การจัดการองค์ความรู้(KM)
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล
มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

สภาพทั่วไป

                  ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต และเขตการปกครอง

                        เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์มีพื้นที่ 12 ตร.ม. ตั้งอยู่หมู่ 1  (บางส่วน)  ต.กรอกสมบูรณ์  อ.ศรีมหาโพธิ  จ. ปราจีนบุรี  ครอบคลุม 8 ชุมชน  คือ  ชุมชน 1 - 8  ตำบลกรอกสมบูรณ์  ห่างจากตัวจังหวัดปราจีนบุรี  54 กิโลเมตรและกรุงเทพมหานคร 206 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

                        ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่ายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะ 500 เมตร  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหว้าเอนบรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย  ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะ 300 เมตร 

                        จากหลักเขตที่ 1  เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่ายระยะ 500 เมตร  ไปทางตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านเขาลูกช้าง  ฟากตะวันตก  ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079  โคกขวาง พญาจ่าย  ระยะ 500 เมตร

                        จากหลักเขตที่ 2  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก  ผ่านถนนไปบ้านเขาลูกช้างและถนนไปบ้านบ่อตาดำถึงหลักเขตที่ 3  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านบ่อตาดำ  ฟากตะวันออก  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองตลาดบรรจบกับถนนไปบ้านบ่อตาดำ  ตามแนวถนนไปบ้านบ่อตาดำ  ไปทางทิศเหนือ  ระยะ 800 เมตร

                        ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกใต้  ถึงหลักเขตที่ 4  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านหนองตลาด  ฟากเหนือ  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองตลาดบรรจบกับถนนไปบ้านบ่อตาดำ  ตามแนวถนนไปบ้านหนองตลาด  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะ 500 เมตร 

                        จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผ่านถนนไปบ้านหนองตลาดและทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย  ถึงหลักเขตที่ 5  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย  ไปทางทิศใต้  ระยะ 100 เมตร  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านทุ่งยาวบรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย  ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะ 700 เมตร 

                        ด้านใต้  จากหลักเขตที่ 5  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ผ่านถนนไปบ้านทุ่งยาวถึงหลักเขตที่ 6  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านทุ่งยาว  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะ 700 เมตร  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านทุ่งยาวบรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย  ตามแนวถนนไปบ้านทุ่งยาว  ไปทางทิศใต้  ระยะ 200 เมตร 

                      จากหลักเขตที่ 6  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 7  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะ 500 เมตร    ตรงจุดที่ถนนไปบ้านเขาลูกช้าง  บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย

                      จากหลักเขตที่ 7  เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079  โคกขวาง พญาจ่าย  ระยะ 500 เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 8  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย ไปทางทิศใต้  ระยะ  500 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหว้าเอน  บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย  ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข  3079  โคกขวาง พญาจ่าย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะ 300 เมตร 

                        ด้านตะวันตก  จากหลักเขตที่  8  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข  3079  โคกขวาง พญาจ่าย  บรรจบกับหลักเขตที่  1

 
4nonymousR44Z