วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ประจำเดือน ธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำเดือน ธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาลของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 9129 ปราจีนบุรี(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ้อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-1516 ปราจีนบุรี(งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
จ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ำ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง