วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการโครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (ระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลชทะเบียน 81-3988 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับดำเนินการโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการขุดดันบ่อขยะเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง