เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
เจตจำนงของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนงานป้องกัน ฯ
งานบริหารบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประกาศก.ท.จ.ปราจีนบุรี
กองสาธารณสุข
 
กิจกรรม/โครงสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุข)
งานพัฒนาชุมชน
 
ประกาศผู้สูงอายุ
ประกาศผู้พิการ
เด็กแรกเกิด
โครงการต่างๆ
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
แผนการจัดหาพัสดุ
งานกิจการสภา
 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับงานสภา
การควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สปสช ตำบล
การจัดการองค์ความรู้(KM)
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล
มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

 
ตอน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 1
[ ดูทั้งหมด ]
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2564
       ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564   เวลา 09.30 น.  ณ  เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี...
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที...
  โครงการอบรมฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุม...
  เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เตือนประชาชนเฝ้าระวังและป้อง...
  โครงการจัดอบรมหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง...
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข...
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้จัดทำโครงการอบรม...
  ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้...
  กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ...
  ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องการรับสมัครและคั...
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุกรณีพบเห็นการทุ...
   
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2558