เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]5
2 คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง [ 6 ก.ค. 2564 ]23
3 คำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี [ 3 มิ.ย. 2564 ]21
4 ประกาศกำหนดปัจจัยของสถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย [ 20 พ.ค. 2564 ]28
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 18-05-64 [ 19 พ.ค. 2564 ]31
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกอง (18 พ.ค.64) [ 19 พ.ค. 2564 ]28
7 คุณวุฒิการศึกษาที่กำหนดเป็นปริญญาทางสังคมศาสตร์ [ 10 พ.ค. 2564 ]26
8 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 [ 19 ม.ค. 2564 ]23
9 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 3 ก.ค. 2563 ]105
10 คำสั่ง การมอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง [ 3 ก.ค. 2563 ]102
 
หน้า 1|2|3|4|5