เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
หน้าหลัก
เจตจำนงของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนงานป้องกัน ฯ
งานบริหารบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประกาศก.ท.จ.ปราจีนบุรี
กองสาธารณสุข
 
กิจกรรม/โครงสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุข)
งานพัฒนาชุมชน
 
ประกาศผู้สูงอายุ
ประกาศผู้พิการ
เด็กแรกเกิด
โครงการต่างๆ
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
แผนการจัดหาพัสดุ
งานกิจการสภา
 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับงานสภา
การควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สปสช ตำบล
การจัดการองค์ความรู้(KM)
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล
มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
 

ลูกประคบ

ราคา  :   50-100    บาท

ผลิตโดย  :  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรอกสมบูรณ์

จำนวนผู้เข้าชม  :   20  ท่าน


 

น้ำสมุนไพร

ราคา  :  10  บาท

ผลิตโดย  :  นางสาวพนม  พิกุลทอง

จำนวนผู้เข้าชม  :   10  ท่าน

   

ขนมไทย

ราคา  :  10-20  บาท

ผลิตโดย  :  นางสมพร  ไพเราะ  (ป้าแดงขนมไทย)

จำนวนผู้เข้าชม  :   15  ท่าน

   

พริกแกงเผ็ด

ราคา  :  10-20  บาท

ผลิตโดย  :  นายสิงโทน   แสนแสง

จำนวนผู้เข้าชม  :   8  ท่าน

   

นวดแผนไทย

ราคา  :  150  บาท/ชั่วโมง

ผลิตโดย  :  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรอกสมบูรณ์

                  (นางสุมิตรา  บุญเกิด)

จำนวนผู้เข้าชม  :   35  ท่าน

   

พวงหรีด

ราคา  :  350-1,500  บาท

ผลิตโดย  :  นางสาวขนิษฐา   อินทร์ตา

จำนวนผู้เข้าชม  :   35  ท่าน

   

ดอกไม้จันทน์

ราคา  :  10  บาท/ช่อ

ผลิตโดย  :  ร้านโกพาณิชย์

จำนวนผู้เข้าชม  :   50  ท่าน


น้ำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ

ราคา  :  40  บาท/ขวด

ผลิตโดย  :  นายชัชวาลย์  พุพงษ์

จำนวนผู้เข้าชม  :   100  ท่าน


ปลาดุกเลี้ยงบ่อปูนซีเมนต์

ราคา  :  50  บาท/กิโลกรัม

ผลิตโดย  :  นายสรัล  วงษ์ประเทศ

จำนวนผู้เข้าชม  :   200  ท่าน