เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
หน้าหลัก
เจตจำนงของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนงานป้องกัน ฯ
งานบริหารบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประกาศก.ท.จ.ปราจีนบุรี
กองสาธารณสุข
 
กิจกรรม/โครงสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุข)
งานพัฒนาชุมชน
 
ประกาศผู้สูงอายุ
ประกาศผู้พิการ
เด็กแรกเกิด
โครงการต่างๆ
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
แผนการจัดหาพัสดุ
งานกิจการสภา
 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับงานสภา
การควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สปสช ตำบล
การจัดการองค์ความรู้(KM)
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล
มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

สำนักปลัด
 
 
นางวิรัตน์  ศรีสุดโท
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
นางจันทัย  ตอนศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

นายอนุรักษ์  คชรินทร์

นางสาวดารุณี นาคะ

นางสาวบุษณีย์  เหยี่ยวมนต์ชัย 

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

นางสาวสุภัสสร กล้าพยัคฆ์

-ว่าง-

นางสุนทรี ปัญญา

นักวิเคราะห์นโนยบายและแผน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวรักชนก เทพเสฐียร
นายเจริญ  ฉ่ำสมบูรณ์ นางสาวจันทร์เพ็ญ กฤษณีย์ไพบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานดับเพลิง พนักงานวิทยุ

  นายสายชล  บานวงษ์

นายวรรไชย ไชยชุน

 นายประเสริฐ  โฉมฉิน

  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

พนักงานดับเพลิง

 พนักงานขับรถยนต์