วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2565
ซื้อน้ำยากำจัดยุง ใช้สำหรับโครงการส่งเสริมรณรงค์และป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก ประจำปีพ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิคโครงเหล็ก พร้อมเสาหัวบัว(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (ระหว่างวันที่ 17- 31 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 794 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่)รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน 5793 ปราจีนบุรี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง