วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-8232 ปราจีนบุรี และ รถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-3988 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับเดือนมีนาคม 2566 (ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2566) ของโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับโครงการเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์เมืองน่าอยู่ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่โปรแกรม LTax3000(V.4.0) และLtaxGis(V.2.2) ตามมาตรา (10) ตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง