เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
ประกาศ ก.ท.จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 16 มี.ค. 2565 ]31
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่ อปท.อาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]35
3 ประกาศ ก.ท.จ.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]78
4 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]75
5 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2565 (ข้อ 300 แผนพัฒนา พ.เทศบาล) [ 2 ก.พ. 2565 ]53
6 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉ.7) พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]51
7 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน (20 ก.พ.2561) [ 21 ม.ค. 2565 ]73
8 ประกาศ กทจ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]80
9 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]121
10 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]111
11 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ด้านการพัสดุ [ 5 ต.ค. 2563 ]186
12 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ฯเกี่ยวกับการขอกลับเข้ารับราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]196
13 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนบท้ายประกาศ ก.ท.จ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]195
14 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]193
15 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และเรื่องการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]204
16 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 20 ธ.ค. 2562 ]113
17 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]81
18 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) ลว 2 ม.ค.2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]68
19 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล จำนวน 10 ฉบับ [ 19 มี.ค. 2562 ]353
20 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง การกลับเข้ารับราชการใหม่ ลว 11 พ.ย.2545 [ 18 ต.ค. 2561 ]117
 
หน้า 1|2