เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
                    1. เพื่อให้คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
                    2. เพื่อพัฒนา  สนับสนุน  การดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง
                    3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสามารถปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ