เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
ประกาศก.ท.จ.ปราจีนบุรี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ด้านการพัสดุ [ 5 ต.ค. 2563 ]28
2 เรื่อง หลักเกณฑ์ฯเกี่ยวกับการขอกลับเข้ารับราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]49
3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนบท้ายประกาศ ก.ท.จ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]46
4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]53
5 เรื่อง การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และเรื่องการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]49
6 เรื่อง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล จำนวน 10 ฉบับ [ 19 มี.ค. 2562 ]155
7 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561 [ 20 ก.ค. 2561 ]49
8 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนได้รับเงินเดือนกรณีคุณวุฒิเพิ่มสูงขึ้น พ.ศ. 2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]48
9 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) [ 21 พ.ค. 2561 ]50
10 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 [ 2 พ.ค. 2561 ]50
 
หน้า 1|2