เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับงานสภา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสส่วท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]91
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 15 ก.ย. 2563 ]106
3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 15 ก.ย. 2563 ]116
4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 [ 15 ก.ย. 2563 ]107
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 15 ก.ย. 2563 ]110
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 15 ก.ย. 2563 ]114
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 15 ก.ย. 2563 ]113