เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
นางวิรัตน์  ศรีสุดโท
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 081-3776946
 
นางจันทัย  ตอนศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 083-157 4684

 

นายอนุรักษ์  คชรินทร์

นางสาวดารุณี นาคะ

นางสาวบุษณีย์  เหยี่ยวมนต์ชัย 

นักจัดการงานทะเบียนและ
บัตรชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

นางสาวสุภัสสร กล้าพยัคฆ์

-ว่าง-

นางสุนทรี ปัญญา

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวรักชนก เทพเสฐียร
นายเจริญ  ฉ่ำสมบูรณ์ นางสาวจันทร์เพ็ญ กฤษณีย์ไพบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานดับเพลิง พนักงานวิทยุ

  นายสายชล  บานวงษ์

นายวรรไชย ไชยชุน

 นายประเสริฐ  โฉมฉิน

  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

พนักงานดับเพลิง

 พนักงานขับรถยนต์