เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
นางสาวเอมอร  สนับบุญ
 หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.061-1566514
 
นางจันทัย  ตอนศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 083-157 4684นางสาวดารุณี นาคะ

-ว่าง-

นางสาวปาลิดา  ขุนวิจิตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการนางสาวบุษณีย์  เหยี่ยวมนต์ชัย นางสาวรักชนก เทพเสฐียร

นายศรัณยู  กัณหารี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายสุรศักดิ์  เจริญรุ่ง นางสุนทรี ปัญญา นางสาวจันทร์เพ็ญ กฤษณีย์ไพบูรณ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พนักงานวิทยุ

  นายสายชล  บานวงษ์

 นายประเสริฐ  โฉมฉิน

นายเจริญ  ฉ่ำสมบูรณ์

  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

 พนักงานขับรถยนต์

พนักงานดับเพลิงนายวรรไชย ไชยชุน


นายมานะ  มฤดก

พนักงานดับเพลิง


พนักงานดับเพลิง