เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
กองการศึกษา

     
  นางวิรัตน์  ศรีสุดโท  
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  
   
-ว่าง-  -ว่าง-
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา  นักวิชาการศึกษา
   
นางสาวนงนุช  เหมือนส่อน
  นางสาวศิริรัตน์  เหมือนส่อน
 ครู
 ครู
   
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐรนัน  แสนสวัสดิ์ 
นางสาวสุกัญญา  วงษ์ประเทศ 
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมนัสนันท์  ซื่อสัตย์
นางสุนันทา  บ้านโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก