เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นางวิรัตน์  ศรีสุดโท  
  หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
 

โทร. 081-3776946

     
นางวิรัตน์  ศรีสุดโท
นางปาลิดา  ทวีสิน นางสาวผกามาศ  ป้องกัน
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 081-3776946 โทร. 096-4144224 โทร. 092-9651590
   
นางสาววรารัตน์  ชินวัฒนกาญจน์ นางปาลิดา  ทวีสิน นางวิรัตน์  ศรีสุดโท
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 096-4144224 โทร. 081-3776946