เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
  นางสาวผกามาศ  ป้องกัน  
   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

โทร. 092-9651590

   
  -ว่าง-
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
   
 นายยัง  ผักใหม  นายกนก  บานวงษ์
 พนักงานขับรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
 
นายสังวาล  รักษา
นายนที  ทิพยสุข
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
 
นายนิยม  เจริญรุ่ง นายสุบิน  วิถี
  คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ

 
 นางสาวมลิวัลย์ หนูเหลือง นายทศพล เถาว์สี
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ

 
นางสาวสมปอง  นาคสุข นางสาวจันทร์ดา  ใจกล้า
คนงานทั่วไป
คนงาน