เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
กองประปา

   
  นางปาลิดา  ทวีสิน  
  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา
 

โทร. 096-4144224

     
  นายธงชัย  วงษ์ชู  

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน  

โทร. 087-960372


 

 นายสุธา  ปานเหม็น

 พนักงานผลิตน้ำประปา