เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับงานสภา
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสส่วท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]162
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 15 ก.ย. 2563 ]168
3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 15 ก.ย. 2563 ]177
4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 [ 15 ก.ย. 2563 ]171
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 15 ก.ย. 2563 ]171
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 15 ก.ย. 2563 ]176
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 15 ก.ย. 2563 ]177