เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


กิจกรรม : การมีส่วนร่วมของบุคคลภาพนอกผ่านระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดประชุมเพื่อตรวจรับงานซื้อหรือจ้างของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ซึ่งมีคณะกรรมการตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ที่ 16/2565 ลงวันที่  17 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอย 18 (ต่อจากเดิม) ประกอบด้วย นางวิรัตน์  ศรีสุดโท หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เป็นประธาน ข้าราชการ และบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการตรวจรับงานพร้อมลงพื้นที่จริงตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอย 18 (ต่อจากเดิม) และเห็นชอบตรวจรับพัสดุดังกล่าว

2023-09-08
2023-09-06
2023-09-01
2023-06-28
2023-06-14
2023-06-12
2023-04-25
2023-03-31
2023-03-21
2023-03-21